Instytut Psychoterapii >> Pozostałe propozycje >> Szkolenia >> Świetlice Środowiskowe

„PRACA ZESPOŁOWA Z RODZINĄ I DZIECKIEM W

KONTEKŚCIE SYSTEMOWYM”

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Świetlic środowiskowych, profilaktycznych i terapeutycznych, pracujących z dzieckiem i jego rodziną.

 

CELE SZKOLENIA:

Podniesienie umiejętności zespołu w zakresie:

 • nabycia umiejętności systemowego myślenia,
 • wyposażenie w umiejętności diagnozy systemowej,
 • nabycia umiejętności konstruowania systemowych hipotez,
 • pracy systemowej na rzecz rodziny  dziecka z dysfunkcjami:
 • strategicznego rozwiązywania problemów dziecko i jego rodziny,
 • nabycie umiejętności rozczytywania problemów rodzinnych,
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu rodzinnego,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania zasobów i dysfunkcjonalności w rodzinie,
 • zapoznanie się ze sposobami budowania strategii w pracy z rodziną,
 • nabycie umiejętności weryfikowania hipotez dotyczących budowania zmiany wobec systemu rodzinnego.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA:

 • sposoby funkcjonowania zespołów zajmujących się pomocą na rzecz dziecka i jego rodziny,
 • porządki systemowe,
 • wpływ ról zespołowych na budowanie strategii wobec systemu rodzinnego,
 • funkcjonowaniem systemu rodzinnego zasoby i dysfunkcjonalność,
 • określanie możliwości rodziny i jej zasobów,
 • zapoznawania się ze sposobami komunikowania się w rodzinie,
 • komunikacja w systemie rodzinnym a funkcja objawu,
 • funkcjonowanie dziecka w rodzinie – rozpoznawanie podstawowych problemów dziecka w kontekście rodzinnym.
 • budowanie strategii pracy z rodziną i podtrzymywanie zmian.
 • Weryfikacja działań w pracy z rodziną dziecka.

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podejście systemowe a podejście indywidualne.

5 godz. 750 zł.

Cele:

 • Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej ogólnej teorii systemów.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej myślenia systemowego.
 • Zapoznanie się  z systemowym rozumieniem rodziny.
 • Nabycie umiejętności rozróżniania pracy indywidualnej od systemowej.
 • Zapoznanie się z myśleniem systemowych w kontekście pracy wychowawczej.

 

Zagadnienia:

 • Ogólna teoria systemów.
 • Myślenie cyrkularne a myślenia liniowe.
 • Rodzina jako system.
 • Praca indywidualna a systemowa

 

2. Fazy cyklu życia rodziny.

5 godz. 750 zł.

 

Cele:

 • Zapoznanie się z ogólnymi prawami rozwoju rodziny.
 • Nabycie umiejętności rozróżniania poszczególnych faz rodziny.
 • Nabycie podstawowych umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu faz rozwoju rodziny do pracy wychowawczej.

 

Zagadnienia:

 • Etapy życia rodziny.
 • Fazy cyklu życia rodziny a proces wychowawczy.
 • Kształtowanie się postaw wychowawczych w fazach cyklu rozwoju rodziny.

 

3. Pozycja dziecka w rodzinie.

5 godz. 750 zł.

Cele:

 • Zapoznanie się z dynamiką rodzeństwa.
 • Nabycie umiejętności rozróżniania poszczególnych pozycji dziecka w rodzinie.
 • Nabycie podstawowych umiejętności wykorzystywania w pracy wychowawczej pozycji dziecka w rodzinie.

 

Zagadnienia:

 • Podsystem rodzeństwa.
 • Mocne i słabe strony dziecka w rodzinie.
 • Strategie wychowawcze a pozycja dziecka w rodzinie.

 

4.  Zasoby w rodzinie.

5 godz. 750 zł.

 

Cele:

 • Zapoznanie się z zasobami rodzinnymi.
 • Nabycie umiejętności rozróżniania pomiędzy zasobami a dysfunkcjami w rodzinie.
 • Nabycie umiejętności dostrzegania zasobów w sytuacjach dysfunkcyjnych.

 

Zagadnienia:

 • Zdrowie a dysfunkcja w rodzinie.
 • Przekazy rodzinne dotyczące zasobów.
 • Praca z zasobami rodzinnymi.

 

 

5. Podejście strukturalne - porządki systemowe a wychowanie.

5 godz. 750 zł.

 

Cele:

 • Zapoznanie się ze strukturą rodzinną.
 • Nabycie umiejętności dostrzegania porządków systemowych w rodzinie.
 • Nabycie podstawowych umiejętności zastosowania porządków systemowych w praccy wychowawczej.

 

Zagadnienia:

 • Reguły systemowe a wychowanie.
 • Porządek – struktura systemu, przynależność, dawanie i branie.
 • Podsystemy i ich znaczenie w pracy wychowawczej.

 

6. Przynależności i wyrównanie.

5 godz. 750 zł.

Cele:

 • Zdobycie wiedzy na temat lojalności.
 • Zapoznanie się ze wzorcami rodzinnymi.
 • Nabycie podstawowych umiejętności dostrzegania lojalności rodzinnych w pracy wychowawczej.
 • Zapoznanie się z zagadnieniem wyrównania w rodzinie i w wychowaniu.

 

Zagadnienia:

 • Lojalność rodzinna.
 • Rodzice dają a dzieci biorą – skutki dla systemu rodzinnego.
 • Wzorce rodzinne.

 

7. Dysfunkcjonalność w rodzinie.

5 godz. 750 zł.

Cele:

 • Zapoznanie się zagadnieniami dotyczącymi dysfunkcjonalności w rodzinie.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej triangulacji rodzinnych.
 • Zapoznanie się ze zjawiskiem objawów i ich znaczenia dla życia rodzinnego.

 

Zagadnienia:

 • Funkcja objawu.
 • Triangulacje.
 • Zaburzone porządki systemowe i ich znaczenie w pracy wychowawczej.

 

8. Genogram jako narzędzie projekcyjne.

5 godz. 750 zł.

Cele:

 • Zapoznanie się z techniką genogramu,
 • Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących tworzenia genogramu,
 • Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących stawia hipotez.

 

Zagadnienia:

 • Genogram jako technika.
 • Genogram jako metoda komunikacji.
 • Przekazy trans generacyjne.

 

9. Posługiwanie się genogramem w pracy wychowawczej.

5 godz. 750 zł.

Cele:

 • Nabycie podstawowych umiejętności analizy przypadku na podstawie genogramu,
 • Zapoznanie z technikami rozmawiania z użyciem genogramu.
 • Nabycie podstawowych umiejętności stawia hipotez dotyczących gen ogramu.

 

Zagadnienia:

 • Genogram jako narzędzie w pracy wychowawczej.
 • Komunikacja z rodziną dziecka w oparciu o gen ogram.
 • Budowanie strategii wychowawczych na podstawie genogramu rodzinnego.

 

10. Komunikacja w systemie rodzinnym.

5 godz. 750 zł.

 

Cele:

 • Zapoznanie się z różnymi formami komunikacji w rodzinie,
 • Nabycie podstawowych umiejętności rozróżniania wzorców komunikacyjnych.
 • Nabycie podstawowych umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu komunikacji w rodzinie do pracy wychowawczej.

 

Zagadnienia:

 • Komunikacja jako forma kształtowania poczucia wartości w dziecku,
 • Wzorce i strategie komunikacyjne w rodzinie.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.

 

11. Ogólne strategie porozumienia z rodziną.

5 godz. 750 zł.

 

Cele:

 • Zapoznanie się ze sposobami nawiązania kontaktu z rodziną.
 • Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu stosowania strategii prowadzenia rozmów.
 • Zapoznanie się z różnymi strategiami postępowania wobec rodziców.

 

Zagadnienia:

 • Kiedy mówić a kiedy słuchać rodziców dziecka.
 • Podstawy porozumienia w pracy z rodzicami.
 • Warunki prowadzenia skutecznych rozmów.

 

12. Praca zespołowa na rzecz dziecka i jego rodziny.

5 godz. 750 zł.

 

Cele:

 • Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej pracy zespołowej.
 • Zapoznanie się z systemową pracą wychowawców na rzecz dziecka i jego rodziny.
 • Nabycie podstawowych umiejętności pracy systemowej zespołu na rzecz dziecka i jego rodziny.

 

Zagadnienia:

 • Indywidualne a zespołowe działanie wobec dziecka i jego rodziny.
 • Praca metodą planszową.
 • Jak budować zmianę w zachowaniu dziecka i jego rodziny za pomocą działania zespołowego.

 

Każdy blok tematyczny to jest 5 godzin lekcyjnych x 12 spotkań = 60 godz.

 

SPOSÓB REALIZACJI:

 

GDZIE: Instytucja zajmująca się dziećmi i młodzieżą.

TERMIN: Do ustalenia z instytucją zamawiająca.

 

ILOŚĆ OSÓB: Cały zespół wychowawców wraz z kierownikiem. Nie więcej niż 15 osób. Jeśli jest więcej pracowników, np. 30 wtedy są dwie grupy szkoleniowe i koszty wzrastają o prowadzenie tej grupy.

KOSZT SZKOLENIA: 9000 zł. za całe szkolenie – 60 godz.

 

Dodatkowe informacje:

 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydane przez „Instytut Psychoterapii” z pieczątką i podpisem Edukatora MEN.
 • Każda godzina szkoleniowa jest godziną lekcyjną.

 

Prowadzący:

PIOTR BEDNARCZYK

Zgłoszenie warsztatu proszę kierować pod numer telefonu:

Sekretariat : pon.- pt. od godz.16.00-20.00

pod nr tel. 781 910 021 lub drogą internetową e-mail   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Psychoterapia , Ustawienia Systemowe, Coaching, Szkolenia